SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ต้น    
นามสกุล
กลิ่นสันเที๊ยะ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.นนทบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38
 กรีฑา
  200 ม. ชาย พิการทางสมองT38
 กรีฑา
  400 m ช พิการทางสมอง T38
 กรีฑา
  4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38
 กรีฑา
  4x400 เมตร ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T38
 ฟุตบอล
  ฟุตบอล 7 คน (พิการทางสมอง)
 
     
Sponcer