SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ณรงค์ชัย    
นามสกุล
ท้าวหงษ์
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  200 ม. ชาย พิการทางสมองT38
 กรีฑา
  400 m ช พิการทางสมอง T38
 ฟุตบอล
  ฟุตบอล 7 คน (พิการทางสมอง)
 
     
Sponcer